Kancelaria

Publikacje

2015-01-30, Zamówienia Publiczne DORADCA

Nowe uregulowania dotyczące podstaw wykluczenia wykonawców oraz warunków udziału w postępowaniu w dyrektywie 2014/24/UE

Powrót